Press ESC to close

เรียนล่วงหน้า กับโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง ปี 2567

เรียนล่วงหน้า กับโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง ปี 2567

โครงการเตรียม วิศวกรรมศาสตร์ เป็นโครงการ เรียนล่วงหน้า สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 หรือสายอาชีวะ โดยจะเรียนและทำการเก็บหน่วยกิตการศึกษาในรายวิชาต่างๆ และเมื่อน้องๆ ได้เข้าเรียนที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบังก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เลย ไม่ต้องเรียนซ้ำ และนอกจากนั้นยังไม่พอ น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ยังมีสิทธิ์ได้รับ Pathway โควตาพิเศษใน TCAS สำหรับน้องๆ ที่เรียนในโครงการนี้เท่านั้น

รูปแบบหนังสูตร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หลักสูตรปกติ ( ภาคภาษาไทย ) และหลักสูตรนานาชาติ

วิชาที่เปิดรับ มี 12 วิชา ดังนี้

แคลคูลัส 1 , แคลคูลัส 2 , ฟิสิกส์ 1 , ฟิสิกส์ 2 , พื้นฐานเคมี , ฟิสิกส์ แลป 1 , ฟิสิกส์ แลป 2 , เคมี แลป

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , เขียนแบบวิศวกรรม , กลศาสตร์วิศวกรรม และวัสดุวิศวกรรม

รอบที่เปิดรับ มีด้วยกัน 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 : เมษายน – พฤษภาคม

รอบที่ 2 : พฤษภาคม – กันยายน

รอบที่ 3 : ตุลาคม

รอบที่ 4 : พฤศจิกายน – มีนาคม

รูปแบบการเรียน : จะเรียนทั้ง ออนไลน์ และออนไซต์

ขณะนี้ เปิดรับสมัครแล้วใน 3 วิชา ได้แก่ วิชาแคลคูลัส 1 , ฟิสิกส์ 1 , พื้นฐานเคมี

กำหนดการรับสมัคร : วันนี้ ถึง 15 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    KMITL-Engineering Extension School

error: Content is protected !!