Press ESC to close

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ม. อุบลราชธานี ปี 2567

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ม. อุบลราชธานี ปี 2567

ประกาศมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2567

เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าศึกษา มีดังต่อไปนี้

1.1 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4 – ม.6) จํานวน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จํานวน 5 ภาคเรียน

ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จํานวน 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

1.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4 – ม.6) จํานวน 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจํานวน 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)

ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จํานวน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ต่อการศึกษา

1.3 อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการศึกษา

1.4 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความพิการ อันเป็นอุปสรรค

1.5 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล ให้ต้องจําคุก หากปรากฏภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้สมัคร ขาดคุณสมบัติการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1-1.5 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลผู้สมัคร

จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัว เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็ตาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดําเนินการ ตัดชื่อการเป็นผู้มี สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามขั้นตอนต่อไป

จํานวนรับบุคคลเข้าศึกษา และองค์ประกอบการคัดเลือก

จํานวนรับบุคคลเข้าศึกษา และองค์ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2567

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิ์สมัครเพื่อการคัดเลือกเข้าศึกษา

ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด ดังนี้

2.1 วุฒิการศึกษา คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คะแนนทดสอบความรู้พื้นฐาน

2.2 การสอบสัมภาษณ์

เอกสารระเบียบการ   :     เอกสาร   !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.ubu.ac.th/admission

error: Content is protected !!