Press ESC to close

ทุนเรียนฟรี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2567

ทุนเรียนฟรี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2567

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 27 ทุนๆ ละ 635,450 บาทและฟรีหอพักนักศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุน ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว หรือเลือกปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตามสาขาวิชาการพยาบาลที่กำหนด ระยะเวลา 1 ปี

ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการพยาบาลที่กำหนดเพื่อกลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งจะยังไม่นับเป็นการชดใช้ทุนด้วยระยะเวลาโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก กำหนดการรับสมัคร และเงื่อนไขการรับ ทุนการศึกษา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิตเท่านั้น

1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

1.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.5 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

1.6 ไม่เป็นคนวิกลจริต

1.7 เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

2.2 เขียนเรียงความด้วยลายมือ เรื่อง “เมื่อฉันได้เป็นพยาบาล……..”ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4

2.3 ผ่านการสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทัศนคติคุณธรรม บุคลิกภาพ และความมุ่งมั่นในเป็นพยาบาลวิชาชีพ

3. คณะ/สาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

4. จำนวนทุนที่ให้

ทุน 100% จำนวน 45 ทุน

4.1 ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมทั้งหมด ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 635,450 บาท

4.2 ค่าหอพักของมหาวิทยาลัย ปีละ 12,000 บาท

หมายเหตุ : หากผู้รับทุนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องค่าใข้จ่ายส่วนบุคคลระหว่างการศึกษา

โรงพยาบาลหัวเฉียวจะพิจารณาให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีดอกเบี้ย ดังนี้

1. ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในอัตราเดือนละไม่เกิน 4,000 บาท และจะต้องผ่อนชำระคืนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลหัวเฉียว ตามอัตราที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกำหนด จนกว่าจะครบจำนวน

2. กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับทุนจะต้องชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลหัวเฉียว

5. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

5.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหากผู้รับทุนมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้รับทุนจะต้องทำหนังสือชี้แจงพร้อมเหตุผลประกอบผ่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อแจ้งให้ทางโรงพยาบาลหัวเฉียวทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร

5.2 ระหว่างปิดภาคการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะพยาบาลศาสตร์มอบหมายหรือมาฝึกงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวันหยุดจริงในแต่ละภาคการศึกษา

5.3 หากผู้รับทุนต้องการลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนหรือแก่ผลการเรียนในกรณีสอบไม่ผ่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

5.4 ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด ไม่กระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและตนเองโดยเด็ดขาด และต้องเข้าร่วมกิจกรรมในสาขาที่ได้รับทุนตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ในกรณีผู้รับทุนถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป จะถูกระงับการให้ทุนทั้งหมดทันที

5.5 หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5.6 กรณีที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา (ลาออก) มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   :     เอกสารประกาศ   !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันนี้ ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2567

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.hcu.ac.th

error: Content is protected !!