Press ESC to close

ทุนการศึกษา โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มศว ปี 2567

ทุนการศึกษา โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มศว ปี 2567

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

(รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ผลการสอบ TGAT/TPAT5 และ A-level วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

มีรายละเอียดเกี่ยวกับ การรับสมัครฯ ดังนี้

1. จำนวนนิสิตที่จะรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 161 คน ดังนี้

1.1 กอ.รมน.ภาค 1 รับจำนวน 50 คน

1.2 กอ.รมน.ภาค 2 รับจำนวน 40 คน

1.3 กอ.รมน.ภาค 3 รับจำนวน 34 คน

1.4 กอ.รมน.ภาค 4 รับจำนวน 37 คน (22 + 15)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.  ผู้สมัครมีสัญชาติไทย

2. บิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามพื้นที่ ประกาศรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจนถึงวันรับสมัคร

3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีรายได้ต่อครอบครัว พิจารณาจากรายได้รวมของบิดา-มารดา ในกรณีที่บิดา-มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดา-มารดา

4. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 (มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75

5. มีผลการสอบ TGAT/TPAT5/A-level ประจำปีการศึกษา 2567

6. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา

7. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

8. มีบุคลิกภาพดีที่เหมาะสมกับการเป็นครู

9. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียน หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพครู

10. ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการคัดเลือก

TGAT วิชาความถนัดทั่วไป   :    40%

TPAT 5 วิชาความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์  :    40%

A-level วิชาภาษาไทย  :    30%

A-level วิชาภาษาอังกฤษ  :    20%

A-level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  :    1%

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารระเบียบการ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    ระหว่างวันที่ 13 – 29 กุมภาพันธ์2567 (ปิดระบบรับสมัครเวลา 15.00 น.)

ขอบคุณข้อมูล     :    istart.swu.ac.th

error: Content is protected !!