Press ESC to close

ทุนเรียนดี มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปี 2567

ทุนเรียนดี มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปี 2567

ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อขอรับทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ( ทุนเรียนดี ) ประจําปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2567 และได้ชําระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1.1.1 วิธีรับตรงรอบ Portfolio หรือสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

1.1.2 โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อใน

1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 5 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

2. ผู้ขอรับทุนในคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ คณะพยาบาลศาสตร์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5 ภาคการศึกษา ในกลุ่ม (วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ) เฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00

2.1 ผู้ขอรับทุนในคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.2 ภาคการศึกษา ในกลุ่ม (วิชา ภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ) เฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00

2.3 ผู้ขอรับทุนตามข้อ 2.1หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน การ ทดสอบ หรือการสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะหรือหลักสูตรที่ผู้ขอรับทุนประสงค์สมัครกําหนดการประเมิน การทดสอบ หรือการสอบสัมภาษณ์ของคณะใดหรือหลักสูตรใด ให้เป็นไปตาม คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและรูปแบบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เงื่อนไขการให้ทุน

1. ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาตามประกาศนี้

2. เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลาตามที่หลักสูตรกําหนดและเป็นไปตามภาค การศึกษาที่ระบุไว้ในแผนการศึกษา

3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะ ได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปกรณีนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.40

นักศึกษายังคงมี สิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปได้ แต่หากในภาคการศึกษาที่ถัดไปนั้นนักศึกษายังคงมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 มหาวิทยาลัยจะยุติการให้ทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

และหากในภาค การศึกษาที่ถัดไปนั้นนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 นักศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่อไป

4. ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาที่หลักสูตรกําหนด เว้นแต่คณะกรรมการทุนการศึกษาจะพิจารณาเป็นรายกรณี

5. นักศึกษาผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567

6. นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องทําจิตอาสาช่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา ทั้งนี้ การช่วยงานหรือทํากิจกรรมช่วยในระดับคณะ วิทยาลัย ให้ เป็นดุลยพินิจของคณบดีพิจารณา มอบหมายงานให้ผู้รับทุน และในระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นดุลยพินิจของรอง อธิการบดี หรือ ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

7. กรณีผู้รับทุนย้ายคณะ มหาวิทยาลัยจะยุติการให้ทุนการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ

เอกสารระเบียบการ    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     วันนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.ubu.ac.th/admission

error: Content is protected !!