Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 Direct Admission ราชภัฏ สวนสุนันทา ปี 66

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 Direct Admission ราชภัฏ สวนสุนันทา ปี 66

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 14 – 31 พฤษภาคม 2566 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

1) จำนวนที่จะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ

2) คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ

2.1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป

2.1.1 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

2.1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ หรือ โรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

2.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

2.1.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

2.1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3) การรับสมัคร

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4 Direct Admission)

แล้วจึงสมัครหากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืนอนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4 Direct Admission) ดังนี้

1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆ หรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาท)

2. กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใดภายในวันที่ 14 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ไปยังฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร (กรณีที่มีการจัดสอบที่มหาวิทยาลัยฯ)

4) ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

วิธีการสมัคร ดังนี้

4.1 เข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายรับเข้าศึกษา ที่ https://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้องเข้าไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/) กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ทำการ ลงทะเบียนในระบบ TCAS จะไม่มีรหัสในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

4.2 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 14 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เลือกที่เมนู“เข้าสู่ระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรง กับบัตรประชาชนของผู้สมัคร (กรณีนักศึกษาต่างชาติกรอกข้อมูล เลข Passport และ วัน/เดือน/ปีเกิด)

4.3 เลือกที่เมนู“สมัครสอบ”และแถบเมนูสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4 Direct Admission) คลิกที่เมนู“สมัคร”

4.4 ศึกษารายละเอียด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4 Direct Admission) (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัครเอง) เมื่อต้องการสมัคร ให้
คลิกปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” เพื่อกรอกใบสมัคร

4.5 ชำระเงินค่าสมัครรูปแบบออนไลน์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 350 บาทค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาท) ตามกำหนดการ (วันที่ 14 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) เท่านั้น หากไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัคร หากชำระเงินน้อยกว่าที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะต้องชำระเงินใหม่ทั้งหมด กรณีชำระเงินที่มากกว่าที่กำหนด หรือชำระเงินผ่านธนาคารสาขาต่างๆทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรรับสมัคร    :  14 – 31 พ.ค. 2566

ขอบคุณข้อมูล     :     admission.ssru.ac.th/isqy03

error: Content is protected !!