Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 Direct Admission ม. แม่ฟ้าหลวง ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 Direct Admission ม. แม่ฟ้าหลวง ปี 2566

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2566 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission โครงการรับตรงสํานักวิชา (รูปแบบ Portfolio และรูปแบบคะแนนสอบต่างๆ ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  :  23 สาขาวิชา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2.6 เป็นผู้ที่มีแผนการเรียนและผลการเรียน ตามข้อ 3 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

2.7 ไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS ปี 2566

.

รูปแบบที่คัดเลือก   :  รูปแบบใช้ผลคะแนน GPAX TGAT/TPAT และ A-Level , Portfolio

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร  :  วันที่ 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.mfu.ac.th

error: Content is protected !!