Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 Direct Admission กลุ่ม ราชมงคล ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 Direct Admission กลุ่ม ราชมงคล ปี 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้สมัครวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามเกณฑ์และรูปแบบของระบบแอดมิชชั่น TCAS66 รายละเอียดการรับสมัครดังนี้

รอบที่ 4 : Direct Admission คือ รับตรงอิสระ นักเรียนจากทั่วประเทศ

1.1 การรับสมัครรอบที่ 1 : ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบเว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษา http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

1.2 การรับสมัครรอบที่ 2 : วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ผ่านระบบเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

1.3 คะแนนที่ใช้ในการสมัคร : ผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา และวิชาเฉพาะตามที่กำหนด

1.4 ประกาศผลผ่านระบบเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ : รอบที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2566

1.5 ประกาศผลผ่านระบบเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ : รอบที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

1.6 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (www.mytcas.com) : วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566

1 .7 หลังจากผู้สมัค รยืนยันสิทธิ์ผ่าน เว็บไซต์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (www.mytcas.com) เรียบร้อยแล้ว ต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

1.8 เมื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 แล้ว ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา หากไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไม่ต้องยืนยันยืนยันผ่านเว็บไซต์ระบบ การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (www.mytcas.com)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม หมวด 2 การรับสมัครเข้าศึกษา แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 ดังนี้

2.1.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

(ก) มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

(ข) มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด

2.1.๒ ลักษณะต้องห้าม

(ก) เป็นคนวิกลจริต โรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่กการศึกษา (ข) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

2.2 คุณสมบัติทั่วไป

2.2.1 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.2.2 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท

2.2.3 ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบรูณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟื่อน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.2.4 มีความประพฤติเรียบร้อยมีทัศนคติและบุคลิกภาพที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีเหมาะสมกับการเป็น นักศึกษา

2.2.5 ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยได้รับคำสั่งลงโทษนักศึกษา “ให้ออก” หรือ “คัดชื่อออก” ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วินัยขอนักศึกษามหาวิทยาลัยดทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก พ.ศ. 2549

3. ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก

3.1 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ : 300 บาท

4. ระเบียบการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    :    เอกสารรรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     :    เอกสารรรับสมัคร  !!

5. กำหนดการรรับสมัคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    :    วันนี้ ถึง 4 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     :   28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566

.

ขอบคุณข้อมูล    :     ฝ่ายรับเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

error: Content is protected !!