Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1/2 พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1/2 พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปี 2567

มหาวิทยาลัย ศิลปากร ออกประกาศเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

จำนวนรับนักศึกษา จำแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา (โครงการพิเศษ) หมายความว่า โครงการที่มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพิ่ม พิเศษมีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านงบประมาณและการดำเนินงาน

หลักสูตรและสาขาวิชา จำนวนรับ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ(เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์(เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะสื่อผสม (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกสื่อผสม) (5 ปี)

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะสื่อผสม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกสื่อผสม) (5 ปี)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

คณะโบราณคดี

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม

หรืออักษรโบราณท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมภาษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

คณะมัณฑนศิลป์

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

คณะอักษรศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (การละคร)

โครงการความถนัดด้านภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

โครงการพิเศษเอเชียศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญี่ปุ่น) (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเวียดนาม) (โครงการพิเศษ)

โครงการพิเศษยุโรปศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาเยอรมัน) (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาฝรั่งเศส) (โครงการพิเศษ)

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

โครงการสืบสานภาษาไทย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการพิเศษ)

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

โครงการโรงเรียนที่มีข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

โครงการโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(โครงการ สควค.)

ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(โครงการ พสวท.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

โครงการรับนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วย Portfolio

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

คณะดุริยางคศาสตร์

โครงการการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพฯ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  รับสมัคร : 13 – 28 ธันวาคม 2566

ขจอบคุณข้อมูล    :       admission.su.ac.th

error: Content is protected !!