Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ มศว ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ มศว ปี 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ ปริญญาตรีประจําปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 4 Direct Admission รายละเอียดดังนี้ รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566 แบ่งการรับเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. TCAS รอบที่ 4 Direct Admission รหัสกลุ่มสาขา 206

2. TCAS รอบที่ 4 Direct Admission (โครงการพิเศษ) รหัสกลุ่มสาขา 215

3. TCAS รอบที่ 4 Direct Admission รหัสกลุ่มสาขา 001 กรุงเทพมหานคร

4. TCAS รอบที่ 4 Direct Admission รหัสกลุ่มสาขา 224 อพป.

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์

3. คณะมนุษยศาสตร์

4. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

5. คณะพลศึกษา

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์

7. คณะเศรษฐศาสตร์

8. คณะสังคมศาสตร์

9. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

10. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

11. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

12. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

13. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

14. คณะศึกษาศาสตร์

สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่ http://dorm.swu.ac.th

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

5. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6. ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

7. ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้วในมหาวิทยาลัย จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2566 มหาลัยจะตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครภายหลังวันปิดรับสมัครของ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

.

รายละเอียดการรับสมัคร      :      เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :   ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.swu.ac.th/admissions2

error: Content is protected !!