Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2 โควตา แพทย์ , เภสัช , พยาบาล ปี 2567 ม. อุบลราชธานี

รับตรง รอบที่ 2 โควตา แพทย์ , เภสัช , พยาบาล ปี 2567 ม. อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก tcas วิธีรับตรงรอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2567 โดยเป็นโครงการสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีโครงการต่างๆ ดังนี้

1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2567

2. กลุ่มใช้ผลคะแนนทดสอบ TGAT และ A-Level คณะเภสัชศาสตร์

3. กลุ่มใช้ผลคะแนนทดสอบ A-Level คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร โครงการต่างๆ

1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร โดยแบ่งกลุ่มการรับสมัคร ดังนี้
1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)

1.1 ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ สมัคร ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีระยะเวลา การอยู่อาศัยตามที่ระบุไว้ในทะเบียนบ้านต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
(หากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)

1.2 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอด หลักสูตร และกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2566 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ดังนี้

1. จังหวัดกาฬสินธุ์

2. จังหวัดขอนแก่น

3. จังหวัดนครพนม

4. จังหวัดบึงกาฬ

5. จังหวัดมหาสารคาม

6. จังหวัดมุกดาหาร

7. จังหวัดยโสธร

8. จังหวัดสกลนคร

9. จังหวัดร้อยเอ็ด

10. จังหวัดศรีสะเกษ

๙. จังหวัดเลย

10. จังหวัดหนองคาย

11. จังหวัดหนองบัวลําภู

12. จังหวัดหนองบัวลําภู

13. จังหวัดอุดรธานี

14. จังหวัดอุบลราชธานี

15. จังหวัดอํานาจเจริญ

16. จังหวัดนครราชสีมา

17. จังหวัดชัยภูมิ

18. จังหวัดบุรีรัมย์

19. จังหวัดสุรินทร์

1.3 มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 กรณี นักเรียนที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศและกลับมาศึกษาต่อในภาคการศึกษาและปี การศึกษาต่อเนื่องจากที่ศึกษาก่อนไปต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้งหมดอย่างน้อย 3 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

1.4 มีคะแนนผลการทดสอบ A-Level ที่จัดสอบโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปีการศึกษา 2567

1.4.1 วิชาภาษาไทย

1.4.2 วิชาสังคมศึกษา

1.4.3 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

1.4.4 วิชาภาษาอังกฤษ

1.4.5 วิชาชีววิทยา

1.4.6 วิชาเคมี

1.4.7 วิชาฟิสิกส์

1.5 มีคะแนนผลการทดสอบ TGAT (ความถนัดทั่วไป) ที่จัดสอบโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปีการศึกษา 2567

1.6 กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)

1.6.1 ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองต้องมีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต อําเภอเมือง ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัด ศรีสะเกษ โดยมีระยะเวลาการอยู่อาศัยตามที่ระบุไว้ในทะเบียนบ้านต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้าย ของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการ โยกย้าย) ยกเว้นจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้สมัครที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในและนอกเขตอําเภอเมืองสามารถสมัครได้

1.6.2 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอด หลักสูตร และกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2566 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

1.6.3 มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 กรณี นักเรียนที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศและกลับมาศึกษาต่อในภาคการศึกษาและปี การศึกษาต่อเนื่องจากที่ศึกษาก่อนไปต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้งหมดอย่างน้อย 3 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

1.7 มีคะแนนผลการทดสอบ A-Level ที่จัดสอบโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปีการศึกษา 2567

1.7.1 วิชาภาษาไทย

1.7.2 วิชาสังคมศึกษา

1.7.3 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

1.7.4 วิชาภาษาอังกฤษ

1.7.5 วิชาชีววิทยา

1.7.6 วิชาเคมี

1.7.7 วิชาฟิสิกส์

1.7.8 มีคะแนนผลการทดสอบ TGAT (ความถนัดทั่วไป) ที่จัดสอบโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  วันนี้ ถึง วันที่ 19 เมษายน 2567

.

2. กลุ่มใช้ผลคะแนนทดสอบ TGAT และ A-Level คณะเภสัชศาสตร์

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิสมัครเพื่อการคัดเลือกเข้าศึกษา ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้

2.1 วุฒิการศึกษา แผนการเรียน คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และคะแนน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชา ตามที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด

2.2 ต้องมีผลคะแนนทดสอบ A-Level ประจําปีการศึกษา 2567 ตามองค์ประกอบที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด

2.3 ต้องมีผลคะแนนทดสอบ TGAT ประจําปีการศึกษา 2567 ตามองค์ประกอบที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด

2.4 ผลการสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  วันนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2567

.

3. กลุ่มใช้ผลคะแนนทดสอบ A-Level คณะพยาบาลศาสตร์

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิสมัครเพื่อการคัดเลือกเข้าศึกษา ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้

3.1 วุฒิการศึกษา แผนการเรียน คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และคะแนน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชา ตามที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด

3.2 ต้องมีผลคะแนนทดสอบ A-Level ประจําปีการศึกษา 2567 ตามองค์ประกอบที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด

3.3 ผลการสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  วันนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2567

.

ขอบคุณข้อมูล    :  admission.ubu.ac.th/admission/home

error: Content is protected !!