Press ESC to close

เกณฑ์โควตา “จุฬาฯ-ชนบท” ใน 15 คณะ ปี 2567

เกณฑ์โควตา “จุฬาฯ-ชนบท” ใน 15 คณะ ปี 2567

จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการรับสมัครนักเรียนจากชนบท เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนตลอดการศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตร (โครงการจุฬา-ชนบท) ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควตา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. สัญชาติไทย

2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

จุฬา ชนบท 1จุฬา ชนบท 2จุฬา ชนบท 4

จุฬา ชนบท 3

จุฬา ชนบท 6

จุฬา ชนบท 7

.

รายละเอียดฉบับเต็ม    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     14 -23 กุมภาพันธ์ 2567

ขอบคุณข้อมูล    :  admissions.chula.ac.th

error: Content is protected !!