Press ESC to close

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุ ปี 2563

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุ ปี 2563

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับ สมัครสอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร

2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1. ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้สมัคร

2. กำหนดอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามระดับคุณวุฒิ (สามารถดูรายละเอียดได้จากในระเบียบการการด้านล่าง)

.

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสาร  !!

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563

error: Content is protected !!