Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปี 2564

มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ได้ออกกำหนดการและระเบียบการรับสมัคร เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน รอบที่ 3 Admission 1&2 ผ่าระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชาระบุ

2) มีความประพฤติเรียบร้อย

3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

4) มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง

5) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

6) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้

8) เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษำฃาในสาขาวิชาที่สมัคร

9) ถ้ามีจำนวนนักศึกษาสมัครเกินจำนวน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก

การรับสมัคร 

1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขาก่อนการสมัคร

2) สมัครออนไลน์ทาง www.mytcas.com ระหว่าง วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 และ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2. คณะบริหารศาสตร

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. คณะศิลปศาสตร์

6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

.

ระเบียบการรับสมัคร   

รอบที่ 3 Admission 1     :      เอกสาร  !!

รอบที่ 3 Admission 2     :      เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

error: Content is protected !!