Press ESC to close

กำหนดการ ทุนครูรักษ์ถิ่น โครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการ ทุนครูรักษ์ถิ่น โครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โครงการ ครูรักษ์ถิ่น เป็นอีกโครงการที่จะทำให้น้องๆ ที่ อยากเป็นครู ได้เป็นครูสมใจ และได้ทำงานใกล้บ้านอีกด้วย โดยโครงการครูรักษ์ถิ่น ก็มาถึง รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 แล้ว เรามาดูข้อมูลทุนนี้กันหน่อยดีกว่า

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลจำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 300 คน (1,500 คน)

2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครู กับหน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทาง

3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน และตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโครงการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล (Protected School หรือ Standalone)

และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนที่สุดร้อยละ 20 แรกของประเทศ ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีจิตวิญญาณความเป็นครูได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ ปีละประมาณ 300 คน

จำนวน 5 รุ่น ศึกษาจนจบตามหลักสูตรและได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลระดับตำบลประมาณ 2,000 แห่ง ภายในระยะเวลา 10 ปี จะทำให้มีครูเพียงพอต่อความต้องการ

.

เป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

1. สนับสนุนนักเรียนในท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดีและรักเป็นครูได้เรียนครูจนจบและกลับไปทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองได้

2. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล โดยมีการฝึกสอนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชนที่จะต้องไปทำงานจริงตั้งแต่เป็นนักศึกษา

3. มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและสังคมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน

4. ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะสำคัญเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิด ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น

.

ข้อมูล ของโครงการ เพิ่มเติม     :      เอกสารข้อมูลโครงการ  !!

กำหนดการ และ Timeline ของโครงการ

ครูรักษ์ถิ่น รุ่นสาม ปี 65

** สามารถติดตามระเบียบการ และ ข้อมูลการรับสมัคร เพิ่มเติม ได้ที่   :    เพจ  ครูรัก(ษ์)ถิ่น นะจ้ะ

error: Content is protected !!