ขอนแก่น รอบที่ 1 ปี 64

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้ออกกำหนดการ และโครงการรับสมัครต่างๆ ในรอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

คณะที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะเศรษฐศาสตร์

สหวิทยาการ

.

กำหนดการรับสมัคร   :    เอกสาร  !!

โครงการรับสมัคร รอบที่  1 Portfolio    :     เอกสาร  !!

วันที่รับสมัคร   :  อังคารที่ 1 – อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

ขอบคุณข้อมูล     :      admissions.kku.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…