ขอนแก่น รอบ 3 ปี 64

เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปี 2564

ประกาศ จาก มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 Admission 1&2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติพื้นฐาน

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ภายในปีการศึกษา 2563

2. ต้องไม่เป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2564จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ/หรือผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 และ หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) (ในบางคณะ/สาขาวิชา) โดยจะต้องมีผลคะแนนครบทุกรายวิชาตามที่คณะ/สาขากำหนด

**คุณสมบัติเฉพาะ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์เอกสาร ด้านล่างนี้นะจ้ะ

กำหนดการรับสมัคร    :    7 – 15 พฤษภาคม 2564

ระเบียบการเอกสารรับสมัครต่างๆ

คุณสมบัติเฉพาะ รอบ Admission 1   :     เอกสาร  !!

คุณสมบัติเฉพาะ รอบ Admission 2   :     เอกสาร  !!

กำหนดการฉบับเต็ม      :     เอกสาร  !!

ขั้นตอนการสมัคร          :     เอกสาร  !!

คณะ/หลักสูตรที่เปิดสอน รอบ Admission 1   :     เอกสาร  !!

คณะ/หลักสูตรที่เปิดสอน รอบ Admission 2   :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    admissions.kku.ac.th/admission64

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…