คณะพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น 64

รับตรง นิสิตใหม่ ปี 64 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพสู่ระบบบริการพยาบาลและสุขภาพอนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศรับผิดชอบในการจัดการศึกษาสาขาการพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น
ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (8 สาขาวิชา)

3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

5. หลักสูตรอบรมระยะสั้นต่างๆ

สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ผลิตพยาบาลระดับวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางการพยาบาล ในการพยาบาลและการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้อย่างกว้างขวาง สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพได้ ทั้งในโรงพยาบาล สถาบัน หรือชุมชน ตามกลุ่มผู้ใช้บริการในระบบสุขภาพและประชาชนทั่วไป โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ Bachelor of Nursing Science

.

โครงการและรายละเอียด ที่เปิดรับสมัคร ปี 64   :     เอกสารรับสมัคร  !!

ขอบคุณข้อมูล   :    nu.kku.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…