Press ESC to close

คณะวิทยาศาสตร์ สอบอะไร เรียนอะไร มาเช็คข้อมูลกัน

คณะวิทยาศาสตร์ สอบอะไร เรียนอะไร มาเช็คข้อมูลกัน

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะที่มีน้องๆ เลือกที่จะเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ด้วยความหลากหลายของสาขาที่มีจำนวนมาก และเหมือนเป็นการต่อยอดจากการเรียนในชั้น ม.ปลาย จึงทำให้คณะที่นี้เป็นที่สนใจของน้องๆ และคณะนี้ ต้องสอบอะไรบ้าง เรียนอะไรบ้าง จบมาจะสามารถประกอบอาชีพในด้านไหนได้บ้าง เรามาเช็คข้อมูลกันหน่อยดีกว่า

สอบอะไรบ้าง  ??

ถ้า สนามสอบ GAT/PAT

ก็จะต้องสอบ  GAT + PAT1 +PAT2

ถ้า สนามสอบ วิชาสามัญ

ก็จะต้องสอบ 7 วิชาสามัญ ของสายวิทย์

ส่วน O-NET ต้องสอบทุกคนอยู่แล้ว

มีสาขาวิชาอะไรบ้าง เรียนอะไรบ้าง ??

1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จะศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบการจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น

2. สาขาวิชาสัตววิทยา

จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับสัตววิทยาทั่วไป อนุกรมวิธานสัตว์ วิวัฒนาการของสัตว์ สัตว์ภูมิศาสตร์ กายวิภาคเปรียบเทียบสัตว์คอร์เดท สัตว์มีและไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นต้น

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

จะศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยเน้นทั้งในด้านทฤษฎีและการนำไปใช้ เน้นหนักการศึกษาเพื่อให้รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์ เป็นต้น

4. สาขาวิชาฟิสิกส์

เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำคัญยิ่งวิชาหนึ่งที่หยั่งลึกลงไปในธรรมชาติของสสาร และพลังงาน

5. สาขาวิชาชีววิทยา

จะศึกษาเน้นทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับชีวิต

6. สาขาวิชาพันธุศาสตร์

โดยเน้นหนักเกี่ยวกับการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ ความแตกต่างของลักษณะที่มีสาเหตุเนื่องมาจากสารพันธุกรรมทั้งในคน สัตว์ และ พืช ตลอดจนศึกษาเชิงพฤติกรรมของสารพันธุกรรมระดับโมเลกุล เป็นต้น

7. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

เน้นหนักเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะการเจริญเติบโต การดำรงชีวิต การสืบพันธุ์ การขยายพันธุ์ ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการของพืช เป็นต้น

8. สาขาวิชาธรณีวิทยา

โดยจะเน้นหนักเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี เช่น แร่ หิน เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำ ตลอดจนวัสดุก่อสร้างทั้งการสำรวจ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

9. สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

โดยจะเน้นเกี่ยวกับธรรมชาติ สภาพแวดล้อมของท้องทะเลและมหาสมุทร ตลอดจนการนำทรัพยากรจากท้องทะเลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. สาขาวิชาจุลชีววิทยา

จะศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ได้แก่ รา แบคทีเรีย และไวรัส โดยนำไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม การเกษตร การอาหาร การแพทย์ และการสาธารณสุข

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร มี 2 สายได้แก่

สายเทคโนโลยีทางอาหาร ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปและการถนอมอาหาร โดยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง และ

สายเทคโนโลยีทางชีวภาพ ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสารชีวเคมี ซึ่งได้จากสิ่งมีชีวิต และการนำเอาชีวเคมีไปประกอบในอุตสาหกรรมอาหาร

12. สาขาวิชาสถิติ

จะศึกษาเกี่ยวกับสถิติทั้งทฤษฎีและประยุกต์ในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง สถิติควบคุมคุณภาพ การวิจัยดำเนินการ สถิติประกันภัย สถิติธุรกิจ

**สาขาอื่นๆ เพิ่มเติม   :    ลิงก์พาไป  !!

จบมาสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ( แนวทางในการประกอบอาชีพ )

รับราชการ เช่น เป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นนักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษา กระทรวงต่าง ๆ

และสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม โดยทำหน้าที่เป็นนักเคมี นักวิเคราะห์ระบบ นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ เป็นต้น

สถาบันที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์    :    ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :  act.ac.th/service/info/jib/page/jib08.htm , sites.google.com/site/rurxbkxnsxbkheamhawithlay/home/cb-m-6-laewpi-tx-hin-di/say-withy/khna-withyasastr

error: Content is protected !!