Press ESC to close

คณะแพทยศาสตร์ เรียนอะไร เจออะไรบ้าง สอบอะไร มาเช็คข้อมูลกัน

คณะแพทยศาสตร์ เรียนอะไร เจออะไรบ้าง สอบอะไร มาเช็คข้อมูลกัน

แพทยศาสตร์ เป็นสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การรักษาอาการเจ็บป่วย หรือการรักษาโรคต่าง ๆ แพทยศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็นสาขาวิชา หรือด้านฉพาะทางได้มากมาย เช่น กุมารเวชศาสตร์, อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (ศัลยศาสตร์กระดูก),

สูติศาสตร์, นรีเวชวิทยา, โสตศอนาสิกวิทยา, นิติเวชศาสตร์, จักษุวิทยา เป็นต้น

ต้องสอบอะไรบ้าง ??

1. หลักๆ ต้องสอบ วิชาเฉพาะ กสพท. คิดเป็น 30% ของคะแนนคัดเลือก

2. คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ต้องมีวิชาที่ใช้ในการพิจารณาดังนี้

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) : 40%

คณิตศาสตร์ 1 : 20%

ภาษาอังกฤษ : 20%

ภาษาไทย : 10%

สังคมศึกษา : 10%

3. คะแนน O-NET ไม่นำมาคำนวณ แต่ต้องผ่านทุกวิชา 60% ขึ้นไป ถึงจะสามารถยื่นได้

4. GPAX เกรดเฉลี่ย ม.ปลาย

เรียนอะไรบ้าง ??

ปี 1 : เรียนปรับพื้นฐาน

จะเน้นวิชาที่เรียน เป็น เนื้อหา ของ ม.ปลาย โดยจะได้เรียนในวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นหลัก

ปี 2 : ก้าวแรกสู่การเรียนแพทย์

จะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางการแพทย์เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเนื้อหาในปีนี้น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายและระบบการทำงานของร่างกายอย่างละเอียด เช่น ระบบประสาท ระบบเลือด ฯลฯ

ปี 3 : ร่างกายของเราป่วยได้อย่างไร

จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดอาการเจ็บป่วยหรือทำให้ร่างกายผิดปกติ ทั้งการเรียนรู้จักกับเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ สาเหตุของการเกิดโรค เช่น หลักภูมิคุ้มกันวิทยา, ปรสิตวิทยา, พยาธิทั่วไป, เวชศาสตร์ชุมชนฯ เป็นต้น

ปี 4 : เริ่มใกล้คำว่าแพทย์มากขึ้น

การเรียนในปีนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแล้ว แต่น้อง ๆ จะเรียนรู้บนหอผู้ป่วย (วอร์ด) ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้จากผู้ป่วยโดยตรง

ปี 5 : เรียนหนัก

รูปแบบการเรียนในชั้นปีที่ 5 จะเหมือนกับปี 4 คือแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ และวนไปตามวอร์ดต่าง ๆ ตลอดทั้งปี แต่ก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่วอร์ดที่น้อง ๆ วนกันนั้น จะเป็นวอร์ดที่ยังไม่เคยเจอในตอนปี 4 เช่น แผนกจิตเวช, แผนกนิตเวช เป็นต้น

ปี 6 : เริ่มทำงานจริง

จะได้ทำงานจริงเหมือนแพทย์ตามโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคนไข้ ทำการรักษาโรค เย็บแผลเอง ทำคลอดเอง ทำการผ่าตัดเล็กเอง (โดยจะมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลอีกทีอย่างห่าง ๆ)

สถาบันที่เปิดสอน คณะแพทยศาสตร์    :    ลิงก์พาไป  !!

10 สาขา คณะแพทยศาสตร์ ที่น่าเรียน   :    ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :  campus.campus-star.com/education/76483

error: Content is protected !!