Press ESC to close

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 483 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 483 อัตรา

ประกาศจาก สำนักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จำนวน 483 อัตรา

อัตราเงินเดือน

1. ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) อัตรา 15,050 บาท

2. ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) อัตรา 15,050 บาท

3. ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตา 4 ปี อัตรา 15,800 บาท

4. ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) อัตรา 17,690 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ให้สําเร็จการศึกษาไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา วิชาเอกที่สมัครสอบ ตามที่ระบุไว้

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุเว้นแต่ ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ขาดแคลนหรือมีความจําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษากําหนด

จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย อนึ่ง ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อกลุ่มวิชาขาดแคลนหรือมีความจําเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอนได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 (2)

3. กรณีผู้สมัครซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอม ให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วยตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรอง ตนเองด้วยว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใด ที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกําหนด

สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์   :    http://vec.jobthaigov.com

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น.

.

ขอบคุณข้อมูล    :     vec.jobthaigov.com

error: Content is protected !!