Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ความรู้ด้าน การพยาบาล เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ความรู้ด้าน การพยาบาล เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

เอาใจน้องๆ ที่อยากเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์ กันเลยทีเดียวกับบทความนี้ เพราะในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ความรู้ทางด้าน การพยาบาล มาฝากกัน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์

สำหรับน้องๆ ที่สนใจและอยากเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ของการพยาบาลลองเข้าไปลงเรียนกันได้นะจ้ะ เรียนฟรี หากเรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยนะ สำหรับเอาไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอของเราในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้เลย

ถ้าน้องๆ พร้อมกันแล้ว ไปดูกันดีกว่า ว่ามีคอร์สเรียนไหนน่าเรียนกันบ้าง

1. การพยาบาลผู้สูงอายุ

อาจารย์ผู้สอน  :  คณะอาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน ในเรื่องของนโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมาย และ พรบ.ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง  :  เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , นักเรียนระดับมัธยมปลาย

ระดับความยาก  :  เบื้องต้น – ปานกลาง

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1-10 บทละ 10 คะแนน รวม 100 คะแนน โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี   :    Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

2. การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย

อาจารย์ผู้สอน  :  คณะอาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน ในเรื่องของการวินิจฉัย การพยาบาลผู้ป่วย ที่ได้รับการรักษาด้วยยา การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ การพยาบาลก่อนจำหน่ายผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง  :  เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , นักเรียนระดับมัธยมปลาย

ระดับความยาก  :  เบื้องต้น – ปานกลาง

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมที่ระบบจัดทำ ไม่น้อยกว่า 60%

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี   :    Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 15 ธ.ค. 2021

.

3. การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย

อาจารย์ผู้สอน  :  คณะอาจารย์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน ในเรื่องของแนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรสำหรับมารดาและทารก การตั้งครรภ์และพัฒนาการของทารกในครรภ์ กลไกและกระบวนการคลอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพของมารดา เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง  :  เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , นักเรียนระดับมัธยมปลาย

ระดับความยาก  :  เบื้องต้น – ปานกลาง

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน เก็บคะแนน 60% และแบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี   :    Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน

อาจารย์ผู้สอน  :  คณะอาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน ในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ แนวทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน การซักประวัติ การรับใหม่ การจำหน่าย การทำแผล การฉีดยา การให้สารน้ำและเลือด การเก็บสิ่งส่งตรวจ การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด

ใครเรียนได้บ้าง  :  เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , นักเรียนระดับมัธยมปลาย

ระดับความยาก  :  เบื้องต้น – ปานกลาง

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี   :    Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

5. การดูแลเด็กตามหลักฐานเชิงประจักษ์

อาจารย์ผู้สอน  :  คณะอาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เนื้อหาที่จะจัดให้มีการเรียนรู้ในระบบ CMU MOOC เกี่ยวกับ 5 ประเด็นหลักได้แก่

1) หลักฐานเชิงประจักษ์ (1 ชั่วโมง)

2) การประเมินสัญญาณชีพและภาวะโภชนาการ (1 ชั่วโมง)

3) การทำความสะอาดร่างกายเด็กประจำวัน (1 ชั่วโมง)

4) การดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ (1 ชั่วโมง)

5) การดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร (1 ชั่วโมง) รวมทั้งหมดจำนวน 5 ชั่วโมง

ซึ่งจะถูกจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลก่อนการฝึกปฏิบัติใน สถาณการณ์จริงและเรียนรู้ในระหว่างการฝึกปฏิบัติ

ใครเรียนได้บ้าง  :  เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , นักเรียนระดับมัธยมปลาย

ระดับความยาก  :  เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี   :    CMUMOOC

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2568

.

6. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย

อาจารย์ผู้สอน  :  คณะอาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียนในเรื่องของ ขั้นในการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ในทารกป่วย การส่งเสริมโภชนาการสำหรับมารดาที่มีทารกป่วย กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้มารดา ทารกป่วยคงน้ำนมไว้ กลยุทธ์การสอนมารดาป้อนนมแก่ทารกป่วยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง  :  เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , นักเรียนระดับมัธยมปลาย

ระดับความยาก  :  เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี   :    CMUMOOC

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 8 ตุลาคม 2565

.

6. การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กโดยใช้กรณีศึกษา

อาจารย์ผู้สอน  :  คณะอาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กเบื้องต้น ร่วมกับการใช้กรณีศึกษาเด็กป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเฉียบพลันและเรื้อรังเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการดูแลผู้ป่วยเด็กในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยใช้กระบวนการพยาบาล เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง  :  เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , นักเรียนระดับมัธยมปลาย

ระดับความยาก  :  เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี   :    CMUMOOC

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

.

วิธีสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเรียน (Thaimooc)   :    เอกสารการสมัครสมาชิก  !!

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล   :   facebook.com/thaimooc  ,  mooc.cmu.ac.th

error: Content is protected !!