Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563

จุฬาฯ หรือชื่อเต็ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 หรือชื่อไทย คือ รับตรงร่วม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะครุศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

วิธีการคัดเลือก    :    เกรดเฉลี่ย , ผลสอบ GAT/PAT , ผลสอบ 9 วิชาสามัญ , สอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาการรับมัคร     :     ช่วงเดือน เมษายน 2563

ระเบียบการรับสมัคร      :      เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล     :    ฝ่ายรับเข้า จุฬาฯ

error: Content is protected !!