Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2564

จุฬา ลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ออกระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีโครงการรับสมัคร ดังนี้

1. โครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. โครงการนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

6. โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะการละคร สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

7. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

8. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

9. คณะวิทยาศาสตร์

9.1โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

9.2โครงการโอลิมปิกวิชาการ

9.3โครงการรับนักเรียนจากโณงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ.และ วมว.)

9.4 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

11. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

12. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

13. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณะครุศาสตร์

14. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

15. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

16. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์

17. โครงการนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักสื่อมวลชนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและผลิตสื่อ สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์

18. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวาทนิเทศ สาขาวิชาวาทนิเทศ คณะนิเทศศาสตร์

19. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

20. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

21. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์เศรษฐกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์

22.โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์

23. โครงการนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์

24. โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์

25. โครงการของคณะศิลปกรรมศาสตร์

26. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์

27. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

28. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

29. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)

30. โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ ระดับชาติ นานาชาติ

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน

กำหนดการรับสมัคร    :   07 – 18 ม.ค. 64

ระเบียบการรับสมัคร      :       เอกสารรับสมัคร   !! 

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admissions.chula.ac.th

error: Content is protected !!