Press ESC to close

โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2565

โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2565

จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศโครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะ และโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร (อัพเดต 10-11-2021)

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสเปนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

ประกาศรับสมัคร

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางสถาปัตยกรรมไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร

4. การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัคร

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษาเข้าศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัคร

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัคร

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัคร

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์

ประกาศรับสมัคร

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

ประกาศรับสมัคร

10. โครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษา ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัคร

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

ประกาศรับสมัคร

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประกาศรับสมัคร

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ ทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

ประกาศรับสมัคร

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ ทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

ประกาศรับสมัคร

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา-ชนบท)

ประกาศรับสมัคร

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา-ชนบท) โรงเรียนปอเนาะพิเศษฯ

ประกาศรับสมัคร

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา-ชนบท) (โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท โดยความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข)

ประกาศรับสมัคร

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

ประกาศรับสมัคร

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

ประกาศรับสมัคร

21. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี (คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

ประกาศรับสมัคร

22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

ประกาศรับสมัคร

23. การรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

ประกาศรับสมัคร

.

ช่วงเวลารับสมัคร   :     14 – 24 กุมภาพันธ์ 2565

ขอบคุณข้อมูล   :    admissions.chula.ac.th

error: Content is protected !!