Press ESC to close

โครงการที่เปิดรับ รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2565

โครงการที่เปิดรับ รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2565

มหาวิทยาลัย ทักษิณ ออกประกาศระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio คัดเลือกผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัคร 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรมฯ

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

.

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือ สายอาขีพตามที่ระเบียบการกำหนด

1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม

1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี

1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกและส่งชื่อมาจากโรงเรียน จำนวนโรงเรียนละไม่เกิน 20 คน

1.6 เลือกสมัครได้ 2 อันดับ

2. การสมัครเรียน

2.1 สมัครออนไลน์ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัครกรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565

2.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565

2.3 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามข้อ 5 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ PDFหรือไฟล์รูปภาพ ตามที่ระบุในระบบรับสมัครออไลน์ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565

2.4 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะชำระเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครเรียบร้อย และสถานะการสมัครเปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก

.

ระเบียบการรับสมัคร แต่ละโครงการ

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้     :     เอกสารระเบียบการ  !!

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรมฯ    :     เอกสารระเบียบการ  !!

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ    :     เอกสารระเบียบการ  !!

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม    :     เอกสารระเบียบการ  !!

.

กำหนดการรับสมัคร    :  วันที่ 9 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65

ขอบคุณข้อมูลและอ่านรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ไดที่    :    เพจ ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

error: Content is protected !!