Press ESC to close

ทุนการศึกษา จาก กสศ. ระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ปี 2565

ทุนการศึกษา จาก กสศ. ระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ปี 2565

กสศ. หรือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและสนใจเรียนต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา สมัครเพื่อขอรับ ทุนการศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565

การสมัครทุนได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ

นักเรียน/นักศึกษายื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของ กสศ. ได้ที่สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการและในสาขาที่เปิดรับ

รายชื่อสถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฯ   :     ข้อมูลรายชื่อสถานศึกษา  !!

ประเภททุนการศึกษา

1. ทุนการศึกษา 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) สำหรับนักเรียน ม. 3 หรือเทียบเท่าที่กำลังจะจบการศึกษาปี 2564 มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส คลิก รายชื่อสถานศึกษาและสาขา

2. ทุนการศึกษา 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) สำหรับนักเรียน ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าที่กำลังจะจบการศึกษาปี 2564 มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส คลิก รายชื่อสถานศึกษาและสาขา

3. ทุนการศึกษา 1 ปี (หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์) สำหรับนักเรียน ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าที่กำลังจะจบการศึกษาปี 2564 มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส คลิก รายชื่อสถานศึกษาและสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   ข้อมูลการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   : ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

.

ทุนการศึกษา กสศ. ปี 65 นวัตกรรมอาชีวะ

.

ขอบคุณข้อมูล   :  eef.or.th

error: Content is protected !!