Press ESC to close

มูลนิธิคุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์ ประกาศรับสมัคร เพื่อมอบ ทุนการศึกษา ปี 2564

มูลนิธิคุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์ ประกาศรับสมัคร เพื่อมอบ ทุนการศึกษา ปี 2564

ประกาศจาก มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ โดยทางมูลนิธิ ได้เปิดรับสมัครผู้ขอรับ ทุนการศึกษา มูลนิธิฯประจำปี 2564 สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา – ปริญญาตรี ผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถ download ใบสมัคร และยื่นใบสมัคร 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ยื่นเอกสารผ่านไปรษณีย์มาที่ “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ทุกสาขา โทร. 02-422-9400 ต่อ 9840/9853 (คุณบัญญติ/คุณสุพิชญา)

2. ยื่นเอกสารผ่าน E-mail: foundation@sabina.co.th
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับสมัครตามแนบ ทั้งนี้มูลนิธิฯ เปิดรับเอกสารใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 15 กันยายน พ.ศ. 2564 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผ่าน Facebook : มูลนิธิคุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์

หมายเหตุ

1. ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ยังคงสภาพนักเรียน-นักศึกษา และกำลังศึกษาในภาคการศึกษาปกติเท่านั้น

2. มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชน และ/หรือ สถาบันการศึกษาของรัฐในภาคพิเศษ ภาคสมทบ และการศึกษานอกโรงเรียน

.

ประกาศรับสมัคร และหลักเกณฑ์ / ใบสมัคร    :     https://is.gd/q7OEzS

กำหนดการรับสมัคร   :  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 15 กันยายน พ.ศ. 2564

ขอบคุณข้อมูล และสอบถามรายละเอียด ได้ที่     :   facebook.com/pg/JintanaMF

error: Content is protected !!