Press ESC to close

มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุนเพชรสุนันทา ปี 64 เรียนฟรี

มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุนเพชรสุนันทา ปี 64 เรียนฟรี

ประกาศจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ทุนเพชรสุนันทา ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564 โดยการคัดเลือกตามความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 30 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่3.50 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือก เข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์

ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาดนตรีสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์)

1.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย

1.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี

1.6 เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบหลักสูตร

1.7 เป็นผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house ในรอบอื่นๆ หากตรวจสอบแล้วไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการสอบคัดเลือก

1.8 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

2. ทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา ระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต คิดเป็นเงินประมาณ 30,000 บาท / คน / ปี ทุนการศึกษาไม่มีข้อผูกพัน

และมหาวิทยาลัยฯ อาจคัดเลือกให้นักศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ
แต่ละสาขาวิชา

3. เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ รายงานตัว ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้าระบบ TCAS เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house

3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา

** รายละเอียด อื่นๆ สามารถ อ่านรายละเอียด เพิ่มเติม ได้จากระเบียบการรับสมัคร ที่ลิงก์ ด้านล่าง เลยนะจ้ะ

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารรับสมัคร  !!

หน้าหลักประกาศ     :    ลิงก์พาไป  !!

รับสมัครทาง Internet ที่   :      admission.ssru.ac.th

กำหนดการรับสมัคร    :     1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564

4. ติดต่อสอบถามรายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา เลขที่ 1 ถนน อู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1261, 02160-1380 , 0-2160-1260 และ 0-2160-1024-25 โทรสาร. 0-2160-1262 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.ssru.ac.th

error: Content is protected !!