“มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล” เปิดรับสมัครเพื่อมอบ ทุนเรียนฟรี ปี 2565

“มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล” ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อมอบ ทุนเรียนฟรี สำหรับนักเรียนที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูล ของมูลนิธิ

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาสังคมโดยไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ในขณะนั้น ซึ่งต่อมายกสถานะเป็นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เมื่อปีพ.ศ. 2525 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตามกำลังความสามารถ นอกเหนือจากประกอบธุรกิจเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยส่วนรวม

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

2. เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย และทุพพลภาพด้วยการบริจาคอวัยวะเทียม และกายอุปกรณ์ต่างๆ

3. เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ

4. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

.

รูปแบบของทุนเรียนฟรีแบ่งออกเป็นแต่ละระดับชั้น ได้ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 1,000 บาท/ปี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3,000 บาท/ปี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3,500 บาท/ปี

ระดับปวช. จำนวน 7,000 บาท/ปี

ระดับปวส. (อุตสาหกรรม) จำนวน 14,000 บาท/ปี และ ระดับปวส. (ในสาขาอื่นๆ) จำนวน 9,000 บาท/ปี

ระดับปริญญาตรี จำนวน 12,000 บาท/ปี และ ระดับปริญญาตรี จำนวน 15,000 บาท/ปี

.

กำหนดการรับสมัครทุน    :   ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564  –  31 ม.ค. 2565

สอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่    :     TISCO Foundation     หรือ ที่     :    tiscofoundation.org

ขอบคุณข้อมูล    :    eduzones.com/2021/10/22/tisco-foundation  ,  tiscofoundation.org