Press ESC to close

ทุนแลกเปลี่ยน เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ YES รุ่นที่ 36

ทุนแลกเปลี่ยน เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ YES รุ่นที่ 36

น้องๆ ที่อยากไปศึกษา และเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ต่างประเทศ พี่มีโครงการดีๆ มาฝาก โดยโครงการนี้ เป็นโครงการ ทุนแลกเปลี่ยน เยาวชน เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ YES รุ่นที่ 36 (2022/2023) ระยะเวลา เริ่มต้น 1 ภาคเรียน – 1 ปีการศึกษา

ประวัติความเป็นมา ของโครงการ

องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES (Youth Exchange Scholarship) คือองค์กรเอกชนที่ให้บริการงานด้านการศึกษามากว่า 30 ปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 สำนักงานแห่งแรกอยู่ที่ จ.อุบลราชธานีเยาวชนคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกจาก YES คือ คุณชนนีริมทอง ซึ่งได้เดินทางไปรับการปฐมนิเทศที่ “ฮ่องกง”

ต่อมาองค์กรในสหรัฐอเมริกาเห็นว่าคุณอาคม ริมทอง เข้าใจถึงวิธีการดำ เนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อไปศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ จึงเชิญคุณอาคม ริมทอง เป็นอาสาสมัครจากวันนั้น จนถึงปัจจุบัน

ประเภทของทุน

เป็นทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (ทุนสมทบทั่วไป) 10 ประเทศทั่วโลก

ประเทศที่เปิดรับ “ทุนแลกเปลี่ยน” ได้แก่  สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน,  ฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น,  อิตาลี,  สวีเดน,  สเปน,  แคนาดา  และอาเจนติน่า

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาศักยภาพตนเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.3 – ม.5

2. อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ในที่วันเดินทาง

3. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

4. สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี

** คุณสมบัติอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ ระเบียบการรับสมัครนะจ้ะ

การทดสอบ

1. ข้อสอบปรนัยมาตรฐานจำ นวน 50 ข้อ 45 นาที โดยสอบ Online

2. สอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Online

.

ระเบียบการรับสมัคร   :       เอกสารการรับสมัคร  !!

สมัครเข้าร่วมโครงการ     :     ลิงก์พาไป  !!

การรับสมัคร  :    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าโควต้าเต็ม

ค่าสมัครสอบ  200 บาท สงวนสิทธิ์ไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ

.

ขอบคุณข้อมูล     :    yesthailand.org

error: Content is protected !!