Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี 2564

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ในรอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติเห็นชอบให้มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยขยายพื้นที่การรับนักศึกษา จากเดิม เริ่มนำร่องเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 โรงเรียน

โดยขยายพื้นที่รับนักศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี นครนายก สิงห์บุรี
ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนตามประเภทการจัดสรรทุนตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการนักศึกษาเรียนดีฯ

โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนตามประเภทการจัดสรรทุนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการนักศึกษาเรียนดีฯ

และมีโครงการที่ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม ดังนี้ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท , โครงการนักศึกษาพิการ , โครงการพลเมืองจิตอาสา , โครงการทั่วไป และ โครงการความสามารถทางด้านกีฬา

**รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละโครงการสามารถอ่านรายละเอียดได้จากระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะจ้ะ

ระเบียบการรับสมัคร

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง      :    เอกสาร  !!

2. รับสมัครโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้      :    เอกสาร  !!

3. ธรรมศาสตร์ช้างเผือก      :    เอกสาร  !!

4. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท      :    เอกสาร  !!

5. โครงการนักศึกษาผู้พิการ      :    เอกสาร  !!

6. โครงการนักเรียนพลเมืองจิตอาสา     :    เอกสาร  !!

7. โครงการ รอบโควตา       :    เอกสาร  !!

8. โครงการความสามารถทางด้านกีฬา     :    เอกสาร  !!

.

กำหนดการรับสมัคร   :    5 – 18 มีนาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :    tuadmissions.in.th

error: Content is protected !!