Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2566

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ADMISSION ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง/ศูนย์พัทยา/ ท่าพระจันทร์โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

2. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้สมัครของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com

ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์กำหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องทำในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือไปสละสิทธิ์หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง

3. การรับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการ รับสมัครผ่านทาง mytcas.com

ผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 10 อันดับ แบบเรียงลำดับ (ลำดับที่ 1 คือสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษามากที่สุด)

4. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา

4.1 สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท

4.2 สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท

4.3 สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท

4.4 สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท

4.5 สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท

4.6 สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท

4.7 สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท

4.8 สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 700 บาท

4.9 สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 800 บาท

4.10 สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 900 บาท

.

5. คณะ / หลักสูตรที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต

2 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง)

3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต

4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต

5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

6 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

7 คณะรัฐศาสตร์ ร.บ.วิชาเอกการเมืองการปกครอง

8 คณะรัฐศาสตร์ ร.บ.วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ

9 คณะรัฐศาสตร์ ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ

10 คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต

11 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

12 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง)

13 คณะศิลปศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาจิตวิทยา

14 คณะศิลปศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

15 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาศาสตร์

16 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

17 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาประวัติศาสตร์

18 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาปรัชญา

19 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

20 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (กลุ่มมีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น)

21 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (กลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น)

22 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาไทย

23 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

24 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

25 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษารัสเซีย

26 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา

27 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

28 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

29 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)

30 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

31 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

32 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

33 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วารสารศาสตรบัณฑิต

34 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต

35 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สม.บ.สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

36 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

37 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์

38 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

39 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาเคมี

40 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

41 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

42 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

43 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

44 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

45 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์

46 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

47 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

48 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

49 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาสถิติ

50 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

51 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ)

52 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(โครงการพิเศษ)

53 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์(โครงการพิเศษ)

54 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ)

55 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)

56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

57 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์

58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล

60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

62 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ

63 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(โครงการพิเศษ)

64 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

65 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ)

66 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) (โครงการพิเศษ) (V-TECH)

67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP)

68 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)

69 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)

70 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการัฒนาอสังหาริมทรัพย์(หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)

71 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมูล(หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)

72 คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต

73 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

74 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชากายภาพบำบัด

75 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

76 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)

77 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

78 คณะสหเวชศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ)

79 คณะสหเวชศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)

80 คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

81 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

82 ศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกสิ่งทอ

83 ศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟชั่น

84 ศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.สาขาวิชาการละคอน

85 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วท.บ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

86 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต

87 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง การผังเมืองบัณฑิต

88 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

89 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วท.บ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

90 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วท.บ.สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM)

91 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม

92 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

93 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

94 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

96 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

97 คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต

98 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

99 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วท.บ.สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)

100 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ)

101 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

102 วิทยาลัยนวัตกรรม วท.บ.สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

103 วิทยาลัยนวัตกรรม ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

104 วิทยาลัยสหวิทยาการ วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ)(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) (DSI)

105 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์(โครงการพิเศษ)(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

106 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) (PPE)

107 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) THAMMASAT FRONTIERCURRICULUM

108 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์(โครงการพิเศษ)(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

109 วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ ศศ.บ.สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

110 วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ ศศ.บ.สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

111 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (TCM)

112 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS)

113 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (O.D.)

114 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศศ.บ.สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ)

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

สำรอง   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    7 – 13 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล   :     tuadmissions.in.th

error: Content is protected !!