Press ESC to close

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก ม.ธรรมศาสตร์ เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก ม. ธรรมศาสตร์ เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

เอาใจคนที่สนใจและอยากหาความรู้เพิ่มเติม กันหน่อย โดยในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในหมวดวิชาต่างๆ มาฝากกัน

สำหรับใคร ที่สนใจและอยากหาความรู้เพิ่มเติม ลองเข้าไปลงเรียนกันได้นะจ้ะ เรียนฟรี หากเรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยนะ ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันดีกว่า ว่ามีคอร์สเรียนไหนน่าเรียนกันบ้าง

1. ความเป็นพลเมืองโลก

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหาที่จะได้เรียน

รายวิชานี้จะแนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับแนวคิดเรื่อง ความเป็นพลเมืองโลก โดยที่เน้นย้ำในมิติของคำนิยาม และข้อถกประเด็นเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก ความอยุติธรรมในระดับโลก ลักษณะของพลเมืองโลกและสากล เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจด้านสังคมศาสตร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

2. ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน

อาจารย์ผู้สอนจาก  :  ภาควิชาการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหาที่จะได้เรียน

รายวิชาสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำงานกับผู้คนที่แตกต่างหลากหลายกันในมิติต่าง ๆ ในที่ทำงานได้ โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้ โดยสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

3. การตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

อาจารย์ผู้สอนจาก  :   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ความหมายของข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือในการแสดงผลข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการในการตัดสินใจโดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้สนใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

4. การจัดการตนเองสู่ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

อาจารย์ผู้สอนจาก  :  ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหาที่จะได้เรียน

การจัดการเวลา, การจัดการความเครียด และการจัดการการสื่อสาร มาใช้ในการวางแผนการทำงานของตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

5. การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์

อาจารย์ผู้สอนจาก  :  ภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหาที่จะได้เรียน

รายวิชานี้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้แนวคิดสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

วิธีสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเรียน (Thaimooc)   :   เอกสารการสมัครสมาชิก  !!

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล   :   facebook.com/thaimooc

error: Content is protected !!