Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 2 แบบโควตา ม. นวมินทราธิราช ปี 2564

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 2 แบบโควตา ม. นวมินทราธิราช ปี 2564

มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ในรอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรูปแบบการคัดเลือก และรายละเอียดการรับสมัคร รับเข้า ดังนี้

หลักสูตรที่ เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

เกณฑ์การพิจารณา

จะพิจารณาจากผลคะแนน GPAX, O-NET หรือ V-NET, GAT/PAT ตามที่กำหนด และ สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร (ทั่วไป)

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.20 หรือ กำลังศึกษา หรือ หลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ Grade 10-11 หรือ Year 11-12 GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.30

2. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.40 หรือ สำเร็จการศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ Grade 12 หรือ Year 13

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสาร  !!

สมัครเรียน   :     ลิงก์พาไป   !!

กำหนดการรับสมัคร     :     02 – 23 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล     :    reg1.nmu.ac.th

error: Content is protected !!