Press ESC to close

กรมยุทธการทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2564

กรมยุทธการทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2564

ประกาศจาก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบ

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

2. เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2544 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2546) เว้นผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2564 หรืออาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน ที่สังกัดกองทัพเรือ จะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อน 1 มกราคม พ.ศ.2540)

3. มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร

3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

4. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา นักเรียน หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

รูปแบบการศึกษาของนักเรียนจ่าทหารเรือ

1. การศึกษาภาคทฤษฎีนักเรียนจ่าทหารเรือทุกพรรค – เหล่าจะต้องฝึกภาคสาธารณศึกษาที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประมาณ ๑ เดือน เพื่อให้มีลักษณะท่าทางเป็นทหารและรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ต่อจากนั้นจึงแยกไปศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ ๒ ปี ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือและสถานศึกษาตามสาขาวิชาชีพของพรรค – เหล่าต่างๆ (รายละเอียดตามผนวก ข- ๔ )

2. การศึกษาภาคปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพของแต่ละพรรค–เหล่าและฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลบนเรือหลวง พื้นที่บริเวณอ่าวไทยและจังหวัดชายทะเล

สิทธิกำลังพลและสวัสดิการที่ได้รับ

ระหว่างการศึกษา

1. กองทัพเรือออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและเครื่องแต่งกายให้ทั้งหมด

2. เบี้ยเลี้ยงเป็นค่าอาหารประจำวัน วันละ ๙๖ บาท

2.1 ขณะศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๓,๐๗๐ บาท

2.2 ขณะศึกษาชั้นปีที่ ๒ ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๓,๒๗๐ บาท

เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ได้รับการบรรจุให้รับราชการเป็นข้าราชการ และแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี

2. เริ่มรับเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ ๑๐,๗๖๐ บาท กับรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

3. ได้รับการรับรองวุฒิเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานบนเรือหลวงจะได้รับเงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

1. สำหรับทหารหน่วยเรือ (พ.น.ร.) นอกเหนือจากเงินเดือนตามปกติอีก เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท

2. สวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด เช่น การรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัวรวมทั้งบิดา มารดา การศึกษาบุตร ฯลฯ

3. เมื่อบรรจุเป็นข้าราชการของกองทัพเรือ แล้วมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรพิเศษ

เพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเองในสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น

(๑) นักทำลายใต้น้ำจู่โจมของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๑๑,๐๐๐ บาท/เดือน

(๒) นักโดดร่มของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๕,๓๐๐ บาท/เดือน

(๓) นักประดาน้ำของกรมสรรพาวุธทหารเรือได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๕,๓๐๐ บาท/เดือน

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th

ระเบียบการรับสมัคร    :    ลิงก์เอกสาร  !!

สมัครสอบ   :        nrj.navy.mi.th/nrj

ขั้นตอน การรับสมัครสอบ    :    ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :     กรมยุทธการศึกษาทหารเรือ

error: Content is protected !!