Press ESC to close

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2565

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2565

กรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา 2565 จำนวน 505 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังต่อไปนี้

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา 2565 ในกลุ่มต่างๆ เช่น

กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคคลพลเรือน จํานวน 490 คน เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จํานวน 11 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์, เหล่าทหารต้นหน ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน), เหล่าทหาร ช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารสารบรรณ, เหล่าทหารการเงิน เหล่าทหารถ่ายรูป, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

และกลุ่มที่ 2 ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จํานวน 15 คน เพื่อบรรจุ เข้าศึกษาในเหล่าทหาร จํานวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1. ต้องสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

และต้องมีระดับผลการเรียน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. ประเภทบุคคลพลเรือน เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2545 – 31 ธันวาคม 2547)

3. ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ) เป็นชายโสด อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2544) ต้องมีระยะเวลา ประจําการไม่น้อยกว่า 2 ปี ปลดเป็นทหารกองหนุนไม่เกินวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ระหว่างรับราชการ ไม่เคยต้องโทษถึงขั้น “ขัง”

4. ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทย

5. ผู้สมัครสอบต้องมีสุภาพแข็งแรง ร่ายกายสมบูรณ์

.

กำหนดการรับสมัครสอบ  :   ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์   :    http://www.atts.ac.th

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม     :       เอกสารประกาศ  !!

ขอบคุณข้อมูล   :   atts-recruit.com

error: Content is protected !!