Press ESC to close

โครงการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย นเรศวร ปี 2565

โครงการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย นเรศวร ปี 2565

มหาวิทยาลัย นเรศวร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี รูปแบบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการพิเศษต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร จำนวน 27โครงการ ดังนี้

1.1 )  โครงการที่ 1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

1.2 )  โครงการที่ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม. สพฐ เท่านั้น)

1.3 )  โครงการที่ 3 โครงการเด็กดีมีที่เรียน(สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม. สพฐ)

1.4 )  โครงการที่ 4 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

1.5  ) โครงการที่ 5 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)

1.6 ) โครงการที่ 6โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

1.7 ) โครงการที่ 7 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา

1.8 ) โครงการที่ 8 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

1.9 ) โครงการที่ 9 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม

1.10 ) โครงการที่ 10 โครงการทายาทผู้ประกอบการ

1.11 ) โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

1.12 ) โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

1.13 ) โครงการที่ 13 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

1.14 ) โครงการที่ 14 โครงการทายาทเกษตรกร

1.15 ) โครงการที่ 15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.16 ) โครงการที่ 16 โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร

1.17 ) โครงการที่ 17 โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่

1.18 ) โครงการที่ 18 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)

1.19 ) โครงการที่ 19 โครงการช้างศึกพระนเรศวร

1.20 ) โครงการที่ 20 โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว

1.21 ) โครงการที่ 21 โครงการ Law for Languages

1.22 ) โครงการที่ 22 โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร

1.23 ) โครงการที่ 23 โครงการพิเศษส าหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

1.24 ) โครงการที่ 24 โควตาพิเศษส าหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

1.25 ) โครงการที่ 25 โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่

1.26 ) โครงการที่ 26 โครงการพิเศษส าหรับทายาทแพทย์พื้นบ้านแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์

1.27 ) โครงการที่ 27 โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์

.

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.2 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2554 หรือกำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศยกเว้น

2.2.1 โครงการที่ 1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ โครงการที่ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน(สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม. สพฐ เท่านั้น)โครงการที่ 3 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม. สพฐ)

โครงการที่ 20โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไวต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นบริการ 18 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท

2.2.2 โครงการที่ 14 โครงการทายาทเกษตรกร และโครงการที่ 15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในโรงเรียนและมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่ในภูมิลำเนาไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ในเขตจังหวัดดังนี้จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานีและชัยนาท

2.3 เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.4 ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

2.5 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564แล้วนักเรียนต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

2.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

2.7 เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :      เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    15 – 30 พฤศจิกายน 2564

ขอบคุณข้อมูล และสมัครเรียน      :     www.admission.nu.ac.th

error: Content is protected !!