Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย นเรศวร ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย นเรศวร ปี 2563

มหาวิทยาลัย นเรศวร ได้ดำเนินการออกเอกสารระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 หรือ รอบรับตรงร่วม ผ่านระบบ TCAS ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ทุกสาขาวิชาต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่เรียนรายวิชากลุ่ม สาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการ เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

คณะวิทยาศาสตร์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาต่างๆ

ต้องผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต และ ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต และผ่านการ เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

1.1 ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือมีภาวะอันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา

1.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้อัพโหลดรูปแบบ *pdf ลงในไดร์ฟแยกตามสาขา https://bit.ly/39TJPML TCAS รอบ 3 และ https://bit.ly/2xfwKzQ TCAS รอบ 4 ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน

ก. แฟ้มสะสมผลงานเป็นการนำเสนอผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่หลากหลาย ที่แสดงถึง ความเป็นตัวตนของผู้สมัคร มากที่สุด และแสดงถึงทักษะความสามารถที่เชื่อมโยงกับการเรียน ศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม

ข. ควรเป็นผลงานในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นหลัก

ค. แสดงผลงานบนกระดาษไม่เกินขนาด A3 จำนวนไม่เกิน 15 แผ่น (ใช้ได้ทั้งสองหน้าของ กระดาษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้มผลงาน หากผลงานมีขนาดใหญ่กว่า A3 สามารถถ่ายรูปหรือถ่ายเอกสารย่อให้มีขนาดไม่เกิน A3 ได้

ง. รายละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) ประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัติการศึกษาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงานด้าน อื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะความสามารถ

และความคิดความอ่านของตนที่ผ่านมา เช่น การเข้าอบรม ชื่อคณะ/สาขา เกณฑ์ขั้นต่ำ ONET (%) ค่าน้่าหนัก GAT (%) เกณฑ์ขั้น ต่ำ GAT (%) รหัสวิชา PAT ค่าน้ำหนัก PAT (%) รหัสวิชา PAT ค่าน้ำหนัก PAT (%) รวมค่า น้่าหนัก PAT เกณฑ์ขั้นต่ำ PAT (%)

**คุณสมบัติอื่นๆ สามารถอ่านได้ในระเบียบการ

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม โดยเป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ให้เหมาะสม โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ข้อ คือ

1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนิสิตเภสัชศาสตร์

3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

1. ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกสาขาวิชา – ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.1 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

1.2 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

2. คุณสมบัติเพิ่มเติม ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา – สามารถใช้มือได้อย่างปกติ

3. คุณสมบัติเพิ่มเติม ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา กายวิภาค

3.1 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

3.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือตาบอดทั้งสองข้าง สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่น แล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง และตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

คณะนิติศาสตร์

1.  ไม่ระบุคุณสมบัติ

**คณะอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

.

คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร     :      เอกสาร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร    :     วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563

ข้อมูล    :    mytcas.com

error: Content is protected !!