Press ESC to close

เรื่องน่ารู้ ก่อนเข้าเรียนคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆ

เรื่องน่ารู้ ก่อนเข้าเรียนคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆ

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ คณะยอดฮิตของน้องๆ เป็นคณะในฝันของใครหลายๆ คนเลยก็ว่าได้ แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ย มีสาขาอะไรบ้าง เรียนอะไรบ้าง และจะมีรูปแบบการเรียนประมาณไหน ในบทความนี้เราจะมีดูข้อมูลแต่ละสาขาของคณะนี้กัน ว่า เป็นอย่างไรกันบ้าง

1. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาที่เกี่ยวกับการผลิต การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าต่าง ๆ หม้อแปลงไฟฟ้า แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

วิศวกรรมไฟฟ้าเรียนอะไรบ้าง?

เรียนในด้านการออกแบบวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า

การรับส่งข้อมูลในรูปสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบการควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

จบไปทำอะไรได้บ้าง?

1. วิศวกรไฟฟ้า โรงไฟฟ้า หรือในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ วิศวกรซ่อมบำรุง

2. ที่ปรึกษาด้านพลังงาน หรือ ที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า

3. เป็นนักออกแบบวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า การรับส่งข้อมูลในรูปสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

.

2. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกลเรียนอะไรบ้าง ?

กลศาสตร์

จลนศาสตร์

อุณหพลศาสตร์

กลศาสตร์ของไหล โดยนำหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบทางกลต่างๆ

จบไปทำอะไรได้บ้าง?

1. วิศวกรยานยนต์ วิศวกรเครื่องกล วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรอากาศยาน เป็นต้น

2. นักออกแบบระบบทางวิศวกรรม ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล วิจัยและพัฒนาผลิตดภัณฑ์ในหน่วยงาน หรือศูนย์วิจัย เป็นต้น

.

3. สาขาวิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมีต้องเรียนอะไรบ้าง?

เรียนและศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์ โรงงาน และระบบควบคุม (อุตสาหกรรมด้านเคมี)

ศึกษากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับหลักเศรษฐศาสตร์ทั้งในด้านวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น

จบไปทำอะไรได้บ้าง?

นักออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต (เคมี)

นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ

วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต

วิศวกรการขาย

วิศวกรบริการทางเทคนิค

วิศวกรงานวิจัยและพัฒนา

.

4. สาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธาเรียนอะไรบ้าง?

การเรียนจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างทางโยธาในหลายรูปแบบ เช่น อาคาร สะพาน สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน สัญญาณไฟจราจร เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษาความเหมาะสมของสิ่งก่อสร้าง วิธีวิเคราะห์และออกแบบ การจัดการ การดำเนินการ และการบำรุงรักษาโดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

จบไปทำอะไรได้บ้าง?

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ เช่น วิศวกรออกแบบ วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรโครงการ วิศวกรควบคุม เป็นต้น

.

5. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการเรียนอะไรบ้าง?

จะเรียนในด้านของการจัดการคน วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเทคนิคระดับพื้นฐาน จนถึงระดับนวัตกรรมใหม่  โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจ

 จบไปทำอะไรได้บ้าง?

วิศวกรจัดการระบบ วิศวกรโรงงาน วิศวกรโครงการ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรหน่วยงานของรัฐ วิศวกรในสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของประเทศ เป็นต้น

.

6. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เรียนอะไรบ้าง?

จะศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการโปรแกรมการออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์การออกแบบวงจรดิจิทัล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ระบบปฏิบัติการการโต้ตอบระหว่างคนและเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นต้น

จบไปทำอะไรได้บ้าง?

วิศวกรวางระบบภายในองค์กร วิเคราะห์ระบบ วิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับงานสาขาอื่น ๆ

วิศวกรทางด้านซอฟต์แวร์ ออกแบบและพัฒนา และระบบโครงข่าย เป็นต้น

ที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศ และระบบโครงข่าย

อาจารย์ทางด้านระบบสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์

.

7. สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

วิศวกรรมการบินและอวกาศเรียนอะไรบ้าง?

จะเรียน และศึกษาในทางด้านอากาศพลศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อการออกแบบการสร้าง การซ่อมบำรุงเครื่องบิน เครื่องยนต์เจ็ท เทคโนโลยีดาวเทียมการซ่อมบำรุง รวมไปถึงการบริหารธุรกิจการบิน เป็นต้น

จบไปทำอะไรได้บ้าง?

1. สามารถ ทำงานในด้านการออกแบบและสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวเทียม ควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส่วนประกอบ ควบคุมวงโคจรและสถานีดาวเทียม การบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินและอวกาศ

2. วิศวกรอากาศยาน

3. วิศวกรซ่อมบำรุง อากาศยาน เป็นต้น

.

อ่านเพิ่มเติม ในวิศวกรรมสาขาอื่นๆ    :   เว็บไซต์  !!

สถาบันที่เปิดสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในประเทศไทย     :     เว็บไซต์  !!

error: Content is protected !!