เรื่องน่ารู้ ก่อนเข้าเรียนคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆ

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ คณะยอดฮิตของน้องๆ เป็นคณะในฝันของใครหลายๆ คนเลยก็ว่าได้ แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ย มีสาขาอะไรบ้าง เรียนอะไรบ้าง และจะมีรูปแบบการเรียนประมาณไหน ในบทความนี้เราจะมีดูข้อมูลแต่ละสาขาของคณะนี้กัน ว่า เป็นอย่างไรกันบ้าง

1. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาที่เกี่ยวกับการผลิต การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าต่าง ๆ หม้อแปลงไฟฟ้า แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

วิศวกรรมไฟฟ้าเรียนอะไรบ้าง?

เรียนในด้านการออกแบบวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า

การรับส่งข้อมูลในรูปสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบการควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

จบไปทำอะไรได้บ้าง?

1. วิศวกรไฟฟ้า โรงไฟฟ้า หรือในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ วิศวกรซ่อมบำรุง

2. ที่ปรึกษาด้านพลังงาน หรือ ที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า

3. เป็นนักออกแบบวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า การรับส่งข้อมูลในรูปสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

.

2. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกลเรียนอะไรบ้าง ?

กลศาสตร์

จลนศาสตร์

อุณหพลศาสตร์

กลศาสตร์ของไหล โดยนำหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบทางกลต่างๆ

จบไปทำอะไรได้บ้าง?

1. วิศวกรยานยนต์ วิศวกรเครื่องกล วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรอากาศยาน เป็นต้น

2. นักออกแบบระบบทางวิศวกรรม ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล วิจัยและพัฒนาผลิตดภัณฑ์ในหน่วยงาน หรือศูนย์วิจัย เป็นต้น

.

3. สาขาวิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมีต้องเรียนอะไรบ้าง?

เรียนและศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์ โรงงาน และระบบควบคุม (อุตสาหกรรมด้านเคมี)

ศึกษากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับหลักเศรษฐศาสตร์ทั้งในด้านวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น

จบไปทำอะไรได้บ้าง?

นักออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต (เคมี)

นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ

วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต

วิศวกรการขาย

วิศวกรบริการทางเทคนิค

วิศวกรงานวิจัยและพัฒนา

.

4. สาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธาเรียนอะไรบ้าง?

การเรียนจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างทางโยธาในหลายรูปแบบ เช่น อาคาร สะพาน สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน สัญญาณไฟจราจร เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษาความเหมาะสมของสิ่งก่อสร้าง วิธีวิเคราะห์และออกแบบ การจัดการ การดำเนินการ และการบำรุงรักษาโดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

จบไปทำอะไรได้บ้าง?

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ เช่น วิศวกรออกแบบ วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรโครงการ วิศวกรควบคุม เป็นต้น

.

5. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการเรียนอะไรบ้าง?

จะเรียนในด้านของการจัดการคน วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเทคนิคระดับพื้นฐาน จนถึงระดับนวัตกรรมใหม่  โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจ

 จบไปทำอะไรได้บ้าง?

วิศวกรจัดการระบบ วิศวกรโรงงาน วิศวกรโครงการ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรหน่วยงานของรัฐ วิศวกรในสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของประเทศ เป็นต้น

.

6. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เรียนอะไรบ้าง?

จะศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการโปรแกรมการออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์การออกแบบวงจรดิจิทัล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ระบบปฏิบัติการการโต้ตอบระหว่างคนและเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นต้น

จบไปทำอะไรได้บ้าง?

วิศวกรวางระบบภายในองค์กร วิเคราะห์ระบบ วิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับงานสาขาอื่น ๆ

วิศวกรทางด้านซอฟต์แวร์ ออกแบบและพัฒนา และระบบโครงข่าย เป็นต้น

ที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศ และระบบโครงข่าย

อาจารย์ทางด้านระบบสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์

.

7. สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

วิศวกรรมการบินและอวกาศเรียนอะไรบ้าง?

จะเรียน และศึกษาในทางด้านอากาศพลศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อการออกแบบการสร้าง การซ่อมบำรุงเครื่องบิน เครื่องยนต์เจ็ท เทคโนโลยีดาวเทียมการซ่อมบำรุง รวมไปถึงการบริหารธุรกิจการบิน เป็นต้น

จบไปทำอะไรได้บ้าง?

1. สามารถ ทำงานในด้านการออกแบบและสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวเทียม ควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส่วนประกอบ ควบคุมวงโคจรและสถานีดาวเทียม การบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินและอวกาศ

2. วิศวกรอากาศยาน

3. วิศวกรซ่อมบำรุง อากาศยาน เป็นต้น

.

อ่านเพิ่มเติม ในวิศวกรรมสาขาอื่นๆ    :   เว็บไซต์  !!

สถาบันที่เปิดสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในประเทศไทย     :     เว็บไซต์  !!