Press ESC to close

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ม. บูรพา ปี 2564

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ม. บูรพา ปี 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัย บูรพา มีนโยบายที่จะรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.1.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐได้ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย

1.1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2564 ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว

1.1.4 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

1.1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.1.6 ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดตามกฎหมาย

1.1.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการสอบเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ

1.1.8 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อันตรายต่อนิสิตแพทย์เอง อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1.2 คุณสมบัติเฉพาะ

1.2.1 ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร 6 จังหวัด ดังต่อไปนี จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรีเป็นระยะเวลำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย (ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ก่อนวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559)

1.2.2 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และเป็นผู้ที่กำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จกำรศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องเป็นนักเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง รวมภาคตะวันออก 25 จังหวัด

** 25 จังหวัด ดูรายละเอียดได้ในระเบียบการ ที่ลิงก์ด้านล่าง

หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบตำมข้อ 1.2.1 และข้อ 1.2.2 จึงจะมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

พิจารณาจากคะแนนสอบ GAT / PAT1 /PAT 2 และ สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร     :   เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    1 มี.ค.-21 เม.ย.2564

สมัครเรียน    :      ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :   regservice.buu.ac.th

error: Content is protected !!