Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย บูรพา ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย บูรพา ปี 2564

ประกาศ จากมหาวิทยาลัย บูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ , โครงการเพชรตะวันออก

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) (ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ) ,  โครงการ สอวน. และ  โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีศึกษา 2564 โดยมีโครงการ และรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 มีความสามารถพิเศษ ตามโครงการที่สมัคร

1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย

1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

**คุณสมบัติเฉพาะ สามารถดูได้จากระเบียบการรับสมัคร ที่ลิงก์ด้านล่างเลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ    :     เอกสารรับสมัคร  !!

โครงการเพชรตะวันออก (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน ต้องมีหนังสือรับรองเปอเซ็นไทล์จากโรงเรียน)    :     เอกสารรับสมัคร  !!

นักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)      :     เอกสารรับสมัคร  !!

โครงการ สอวน. (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน ต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.)      :     เอกสารรับสมัคร  !!

โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์      :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

กำหนดการรับสมัคร     :      5 – 19 ม.ค. 2564  (บางโครงการ ถึง 13 ม.ค. 64)

ขอบคุณข้อมูล     :   regservice.buu.ac.th/tcas64-1.html

error: Content is protected !!