Press ESC to close

เกณฑ์การรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. บูรพา ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. บูรพา ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย บูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 4) ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ การรับสมัครนักเรียนสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกัน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการสมัครซ้ำซ้อนระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า ยกเว้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว รับวุฒิเทียบเท่า ต้องมีคะแนนสอบตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด)

2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GAT และ PAT ที่ยังไม่หมดอายุ

3. มีความประพฤติเรียบร้อย

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนิสิต 65

6. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงทั่วประเทศ (ใช้คะแนน GAT/PAT)

2. ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 3) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)

3. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)

4. ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)

5. ระเบียบการรับสมัคร โครงการการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)

6. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ (ปริญญาใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 4 ) (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)

7. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4

8. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 3)

9. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2565

ขอบคุณข้อมูล     :    regservice.buu.ac.th/tcas65-4.html

error: Content is protected !!