Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงร่วม มหาวิทยาลัย บูรพา ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงร่วม มหาวิทยาลัย บูรพา ปี 2563

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย บูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 5 มหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5) ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2 ประเภทรับตรงทั่วประเทศ และประเภทอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีนโยบายในการรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ การรับสมัครนักเรียนสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกัน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการสมัครซ้ำซ้อนระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

**รายละเอียดและคุณสมบัติต่างๆ สามารถดูได้จากระเบียบการต่างๆ แต่ละโครงการของทางมหาวิทยาลัย

โครงการรับสมัครต่างๆ

โครงการรับตรง 12 จังหวัดในภาคตะวันออก (ครั้งที่ 2)

โดยใช้เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX และผลคะแนน GAT PAT

โครงการรับตรงทั่วประเทศ

จะใช้เกณฑ์คัดเลือก  :  GPAX และผลคะแนน GAT PAT (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ใช้เกณฑ์ กสทท. และคะแนนการสอบสัมภาษณ์)

โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX

โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)

โดยใช้เกณฑ์ที่คัดเลือก : GPAX

โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการทางเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์

ใช้เกณฑ์ที่คัดเลือก : GPAX และผลคะแนน GAT PAT

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (คร้งที่ 3)

ใช้เกณฑ์ที่คัดเลือก : GPAX

โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง

ใช้เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : คลิปการสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX และผลคะแนน GAT PAT

โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 3)

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง) ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 5)

.

รายละเอียดเพิ่มติม   :     เอกสารการรับสมัคร  !!

เว็บไซต์ประกาศ     :     เว็บไซต์หลัก  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร     :     วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2563

.

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยบูรพา

error: Content is protected !!