Press ESC to close

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ม. บูรพา ปี 2566

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ม. บูรพา ปี 2566

มหาวิทยาลัย บูรพา มีนโยบายที่จะรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.1.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐได้ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย

1.1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2566 ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว

1.1.4 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6)

1.1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.1.6 ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดตามกฎหมาย

1.1.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการสอบเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ

1.1.8 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อันตรายต่อนิสิตแพทย์เอง อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

1.1.8.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นเช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2. การสมัครเพื่อคัดเลือก

2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์– 16 เมษายน พ.ศ. 2566

2.3 พิมพ์ใบสมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่าย (ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมายังมหาวิทยาลัย)

2.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

2.5 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์ในระบบ TCAS66 และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ

2.6 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในประกาศทุกประการ

2.7 มหาวิทยาลัยบูรพาจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัครในวันรายงานตัว (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือก) หากตรวจสอบพบว่าหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ หรือมีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในการสมัคร ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อไป

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

3.1 ผลคะแนนวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) ร้อยละ 30

3.2 ผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์1 (A-Level 61) ร้อยละ 20

3.3 ผลคะแนนวิชาเคมี(A-Level 65 ) ร้อยละ 25

3.4 ผลคะแนนวิชาชีววิทยา (A-Level 66 ) ร้อยละ 25

3.5 การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

.

เอกสารการรับสมัคร    :   ระเบียบการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    15 ก.พ.-16 เม.ย. 2566

ขอบคุณข้อมูล    :        regservice.buu.ac.th

error: Content is protected !!