Press ESC to close

กำหนดการและระเบียบการ รอบที่ 1 Portfolio มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2564

กำหนดการและระเบียบการ รอบที่ 1 Portfolio มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับนักศึกษา ต่างชาติต้องสำเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน

1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

**คณะ / หลักสูตรที่เปิดสอน สามารถดูรายละเอียดจากระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะจ้ะ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2563

**วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เท่านั้น

ขอบคุณข้อมูล   :   110.170.232.207/dev3/admission/index.php

error: Content is protected !!