Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม.ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม.ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 63

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ

1) นักเรียนควร อยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

2) ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค

3) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และ นวัตกรรม จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร และเพื่อให้ระบบการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่มีความชัดเจนป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ที่คลาดเคลื่อนในภายหลัง มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,762 คน มีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ

ที่เทียบเท่าขึ้นไป ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสำเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน

1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ

**รายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียดได้จากระเบียบการรับสมัครด้านล่างนี้เลยจ้า

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสาร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร   :   วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563

ข้อมูล    :    mytcas.com

error: Content is protected !!