Press ESC to close

รับตรง หลักสูตร ผู้ช่วยทันแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2564

รับตรง หลักสูตร ผู้ช่วยทันแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

3. อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

4. มีสุขภาพร่างการแข็งแรงและจิตใจสมบูรณ์ ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

5. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา และประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง

หมายเหตุ – ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้เขียนบันทึกข้อความแนบท้ายซึ่งอาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

.

รูปแบบการคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน วิชาที่สอบคือ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป (วิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้เบื้องต้นทางทันตกรรม ภาษาไทย-คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน)

2. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน)

.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท* (รวมค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ และอื่นๆ )

2. ค่าประกันของเสียหาย 5,000 บาท (จะได้รับคืนเมื่อจบการศึกษา และไม่ได้ทำของเสียหาย)

.

อ่านรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่   :    ลิงก์พาไป  !!

ดาวน์โหลดใบสมัคร    :    www.dent.chula.ac.th

กำหนดการรับสมัคร    :   วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :    dent.chula.ac.th

error: Content is protected !!