Press ESC to close

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 2 โควตา พระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2566

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 2 โควตา พระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ภายใต้เกณฑ์การรับสมัครของคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ไว้ดังนี้ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – วันที่ 31 มีนาคม 2566

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด

1.3 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด

1.4 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด

1.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.6 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

2.1 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ ของ ทปอ. ภายในวันที่กำหนด

2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเข้าศึกษาในระบบของ ทปอ. แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิสมัครสอบรอบต่อไป กรณีที่ต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดยไม่สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ

2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้นและต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในระยะเวลาและตามอัตราที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา

2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

2.5 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย

2.6 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน นักศึกษา : https://regis.kmutt.ac.th

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

3.1 ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้

3.1.1 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์  (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3)

3.1.2 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน

(1) หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร)

(2) ประวัติส่วนตัว

(3) ประวัติการศึกษา

(4) ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร

3.1.3 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test Results.)

(TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT/TOEIC/CEFR)

3.1.4 เอกสารเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของคณะ/ภาควิชา กำหนด

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

5. ในกรณีที่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด

.

รายละเอีบดเพิ่มเติม   :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – วันที่ 31 มีนาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :     www.mytcas.com/universities

error: Content is protected !!