Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 ม.ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ปี 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 ม.ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ปี 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการออกระเบียบการรับสมัคร ในระดับปริญญาตรี  รอบที่ 4 Admission 2 ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. คุณสมบัติทั่วไป/เงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร ดังนี้

1.1 มีความต้องการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามที่สาขาวิชากำหนดในหลักสูตร

1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเมื่อเป็นนักศึกษา

1.4 สุขภาพร่างกายแข็งแรง

1.5 เป็นไปตามประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติรอบรับตรงร่วมกัน (Admission 2) ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aru.ac.th/aru-tcas63.php

2. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

คณะวิทยาการ จัดการ

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     โหลดเอกสาร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร    :    ประมาณเดือน พฤษภาคม 2563

.

ข้อมูล    :     mytcas.com

error: Content is protected !!